Likwidacja szkody z OC sprawcy. Co powinieneś wiedzieć?

Eliza Nowak 17 lipca 2023
likwidacja szkody z OC

Czy sprawca wypadku musi zgłosić szkodę? Co po kolizji powinien zrobić poszkodowany? Dowiedz się, jak dokonać likwidacji szkody z OC sprawcy kolizji lub wypadku.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej służy właśnie do tego, żeby pokryć koszt likwidacji szkody wyrządzonej innemu uczestnikowi ruchu w kolizji lub wypadku. Sprawca zdarzenia, w którym ktoś ucierpiał, ma obowiązek zgłoszenia go i na policję, i do ubezpieczyciela. W przypadku kolizji nie zawsze trzeba zawiadamiać policję i towarzystwo ubezpieczeniowe.

Gdy jednak uszkodzenia są poważne, poszkodowany może skorzystać z prawa do likwidacji szkody z OC sprawcy. Co ważne, w tej sytuacji przepisy mówią, że za zgłoszenie szkody jest odpowiedzialna osoba poszkodowana, a nie sprawca! Oto co jako poszkodowany musisz zrobić, żeby uzyskać likwidację szkody z OC sprawcy kolizji lub wypadku.

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

Zapewnij bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia

Zanim skontaktujesz się z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy kolizji czy wypadku, musisz wykonać pewne czynności na miejscu zdarzenia.

Przede wszystkim trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Jeśli doszło tylko do kolizji, można przestawić pojazdy w miejsce, w którym nie będą powodować zagrożenia. Jeśli natomiast w wypadku ktoś zginął lub doznał uszczerbku na zdrowiu, nie można przestawiać pojazdów aż do przybycia na miejsce policji.

Należy unieruchomić pojazd, wyłączyć silnik i zaciągnąć ręczny hamulec. Trzeba też włączyć światła awaryjne w pojeździe i oznaczyć miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym. Stawia się go:

 • na terenie zabudowanym do 1 m za pojazdem,
 • poza terenem zabudowanym — od 30 do 50 m za pojazdem,
 • na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu — 100 m za pojazdem.

Jeśli jakiś uczestnik zdarzenia odniósł obrażenia ciała, należy wezwać pogotowie i policję oraz podjąć próbę udzielenia pierwszej pomocy.

Jeśli trzeba, wezwij policję

Należy wezwać policję, gdy:

 • twój pojazd jest kupiony w leasingu albo na kredyt,
 • żaden z uczestników zdarzenia nie chce wziąć na siebie winy,
 • osoba poszkodowana w wypadku została ranna lub zginęła,
 • uczestnik zdarzenia jest pod wpływem środków odurzających,
 • dokumenty uczestnika zdarzenia są nieczytelne albo sprawiają wrażenie podrobionych.

Spisz oświadczenie sprawcy kolizji

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia należy spisać oświadczenie sprawcy kolizji. Jest to dokument zawierający opis zdarzenia i stwierdzenie, że jeden z jego uczestników bierze winę na siebie. Posiadanie takiego dokumentu ułatwi dopełnienie formalności związanych z likwidacją szkody, a przez to przyspieszy uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy kolizji lub wypadku. W oświadczeniu muszą się znaleźć:

 • imiona i nazwiska uczestników oraz świadków zdarzenia,
 • ich dane kontaktowe,
 • nazwy firm ubezpieczeniowych, w których mają wykupione polisy OC,
 • rodzaj i numer dokumentu tożsamości osób spisujących oświadczenie,
 • marki i numery rejestracyjne pojazdów,
 • okoliczności, przebieg i skutki zdarzenia drogowego (można załączyć szkic przebiegu ruchu pojazdów),
 • czytelne podpisy osób sporządzających oświadczenie.

Czas na zgłoszenie szkody z OC

Likwidacja szkody z OC sprawcy wymaga zgłoszenia jej w odpowiednim terminie. Ubezpieczyciele zaznaczają, że szkodę należy zgłosić niezwłocznie po jej powstaniu. Zapobiegnie to jej pogłębianiu się i sytuacji, w której ubezpieczyciel mógłby odmówić z tego względu wypłaty odszkodowania.

Ile czasu masz na zgłoszenie szkody z OC?

 • Do 3 lat, od kiedy dowiedziałeś się o szkodzie, nie później jednak, niż 10 lat po zdarzeniu.
 • Do 20 lat po zdarzeniu, jeśli zaszło ono w wyniku przestępstwa.
 • 2 lata od uzyskania pełnoletniości przez osobę małoletnią w dniu zajścia szkody, od której będziesz domagał się odszkodowania.

Bezgotówkowa likwidacja szkody z OC sprawcy

Likwidacja szkody z OC sprawcy może przebiegać gotówkowo lub bezgotówkowo.

W wariancie gotówkowym (inaczej kosztorysowym), ubezpieczyciel oblicza koszty naprawy i przelewa wyliczoną kwotę na konto ubezpieczonego. W takim wypadku ubezpieczony może wybrać warsztat, w którym zostanie naprawione jego auto, a także skorzystać z tańszych zamiennych części. Zdarza się jednak, że kierowcy nie są zadowoleni z wysokości odszkodowania wyliczonego w gotówkowym wariancie likwidacji szkody.

Bezgotówkowa likwidacja szkody z OC sprawcy w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO)

W Autoryzowanych Stacjach Obsługi naprawia się pojazdy z użyciem oryginalnych części. Ponadto pracownicy ASO mają doświadczenie w naprawie samochodów konkretnej marki.

W ASO dokonuje się likwidacji szkody z OC sprawcy w wariancie bezgotówkowym. Towarzystwo bez udziału poszkodowanego organizuje każdy etap naprawy, a klient nie musi sam zajmować się likwidacją szkód. Jest to dobre rozwiązanie dla zapracowanych posiadaczy aut, którzy nie mają czasu na samodzielne nadzorowanie naprawy pojazdu.

Bezpośrednia likwidacja szkody (BLS), czyli jak wygląda likwidacja szkody z OC sprawcy u swojego ubezpieczyciela

Poszkodowani często zastanawiają się, czy lepsze jest zgłoszenie szkody u swojego ubezpieczyciela, czy w towarzystwie sprawcy zdarzenia. Pierwsza opcja jest możliwa i przyspiesza proces uzyskiwania odszkodowania z OC sprawcy kolizji.

Jeśli firmy ubezpieczeniowe poszkodowanego i sprawcy należą do systemu bezpośredniej likwidacji szkody, pokrzywdzony może komunikować się ze swoim ubezpieczycielem i uzyskać pomoc od niego. Później ubezpieczyciel poszkodowanego skontaktuje się z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy zdarzenia, aby dostać od niego zwrot należnego odszkodowania.

Niektóre zdarzenia są wyłączone z BLS. Są to na przykład zdarzenia na terenie innego kraju lub karambole.

Likwidacja szkody z OC sprawcy w przykładowych towarzystwach

Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe przewidują różne warunki, które muszą być spełnione, by przeprowadzić likwidację szkody z OC sprawcy kolizji lub wypadku. Poniżej przedstawimy wymagania określone przez cztery przykładowe firmy ubezpieczeniowe.

Likwidacja szkody z OC sprawcy w przykładowych TU

Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe przewidują różne warunki, które muszą być spełnione, by przeprowadzić likwidację szkody z OC sprawcy kolizji lub wypadku. Poniżej przedstawimy  wymagania określone przez cztery przykładowe firmy ubezpieczeniowe.

Likwidacja szkody z OC sprawcy w TU LINK4

Zgłoszenie szkody w LINK4 może odbyć się telefoniczne lub przez formularz online. Potrzebne będzie wówczas udzielenie następujących informacji:

 • danych osoby zgłaszającej szkodę i sprawcy zdarzenia,
 • danych polisy ubezpieczeniowej,
 • opisu okoliczności zdarzenia.

LINK4 ma 7 dni na wysłanie powiadomienia o otrzymaniu zgłoszenia. W tym czasie towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowuje dla poszkodowanego listę dokumentów, jakie będą potrzebne do przeprowadzenia likwidacji szkody.

Likwidacja szkody z OC sprawcy w towarzystwie LINK4 nie powinna trwać dłużej, niż 30 dni, chyba że czas ten zostanie wydłużony ze względu na wyjątkową sytuację.

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU

Aby dokonać likwidacji szkody z OC sprawcy w PZU można zgłosić szkodę przez formularz internetowy, rozmowę na czacie wideo, e-mail, SMS. Można też nawiązać kontakt z agentem PZU lub osobiście odwiedzić oddział.

Na stronie PZU znajduje się gotowy wzór oświadczenia sprawcy kolizji. Uczestnicy zdarzenia, chcący uzyskać ubezpieczenie w PZU nie muszą koniecznie z niego korzystać. Mogą samodzielnie spisać oświadczenie, zamieszczając w nim:

 • dane osobowe i kontaktowe uczestników zdarzenia,
 • dane pojazdu (markę, model, numer rejestracyjny),
 • datę, miejsce i opis zdarzenia,
 • informacje na temat jednostki policji, jeśli przyjechała na miejsce zdarzenia.

Szkodę z OC należy zgłosić jak najwcześniej. Oprócz oświadczenia sprawcy kolizji lub notatki policyjnej ubezpieczyciel będzie potrzebował skanu lub zdjęcia dowodu rejestracyjnego i numeru konta, na które wpłaci odszkodowanie.

W PZU jest możliwość dokonania samoobsługi szkody przez stronę internetową. System wylicza wtedy kwotę odszkodowania na podstawie podanych informacji. Zamiast tego klienci mogą poprosić o oględziny uszkodzonego pojazdu w oddziale PZU albo warsztacie współpracującym z tym towarzystwem. Można też skorzystać z opcji wideooględzin, do których link otrzymuje się SMS-em. W przypadku niewielkich uszkodzeń zamiast oględzin wystarczy rozmowa telefoniczna.

PZU ma 30 dni na wydanie decyzji w sprawie likwidacji szkody. Poszkodowani są informowani o decyzji przez serwis internetowy, e-mailem lub listem. W każdej chwili można też sprawdzić, na jakim etapie jest sprawa, korzystając np. z czatu wideo, serwisu internetowego lub konta mojePZU.

Likwidacja szkody z OC sprawcy w towarzystwie Warta

Szkodę można zgłosić przez telefon, formularz internetowy, komunikator Messenger albo w formie papierowej korespondencji.

W czasie rozmowy konsultanci poproszą o informacje, takie jak:

 • numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda,
 • dane osobowe uczestników zdarzenia,
 • dane z dowodu rejestracyjnego i inne informacje na temat uszkodzonego pojazdu,
 • potwierdzenie zajścia przez policję, jeśli przyjechała na miejsce zdarzenia,
 • potwierdzenie przez sprawcę okoliczności powstania szkody.

Do oświadczenia sprawcy kolizji często dołącza się zdjęcia, a na stronie Warty znajduje się instrukcja wykonywania zdjęć szkody.

Po zgłoszeniu szkody Warta ma prawo do przeprowadzenia oględzin pojazdu. Jednocześnie prowadzona jest analiza merytoryczna dostarczonych dokumentów. W oparciu o dokumentację i wyniki oględzin ubezpieczyciel wydaje decyzję o odpowiedzialności za szkodę i o odmowie wypłacenia odszkodowania albo o jego wypłacie.

Likwidacja szkody z OC sprawcy przysługuje poszkodowanemu w kolizji lub wypadku. Jej przeprowadzenie wymaga zrealizowania kilku kroków, które będą wyglądały nieco inaczej w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Podsumowanie:

 • Jeśli doszło do wypadku, należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Nie wolno przestawiać pojazdów, trzeba zaciągnąć hamulec ręczny, włączyć światła awaryjne i oznaczyć miejsce wypadku trójkątem ostrzegawczym.
 • Oświadczenie sprawcy kolizji powinno zawierać dane uczestników i świadków zdarzenia, marki i numery rejestracyjne pojazdów, numery polis i nazwę towarzystw, rodzaje i numery dokumentów tożsamości osób spisujących oświadczenie, opis zdarzenia i czytelne podpisy sprawcy oraz poszkodowanego.
 • Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy i poszkodowanego należą do systemu bezpośredniej likwidacji szkody, pokrzywdzony ma możliwość naprawy swojego pojazdu w firmie, w której ma polisę.
 • Trójkąt ostrzegawczy należy ustawić w odległości do 1 m za pojazdem w terenie zabudowanym, 30-50 m za pojazdem w terenie niezabudowanym i 100 m od pojazdu na drodze szybkiego ruchu i autostradzie.
No votes yet.
Please wait...
Eliza Nowak

Branżą motoryzacyjną interesuję się w zasadzie od dziecka. Przez kilka lat pracowałem w salonie samochodowym, a później jako agent ubezpieczeniowy. Dzięki temu łączę wiedzę motoryzacyjną z ubezpieczeniową. Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami i wiedzą, dlatego piszę artykuły dla porównywarki Klaro. Mam nadzieję, że pomoże to rozwiązać wasze problemy z tym związane.


Loading...