Ubezpieczenie OC od podszewki

Obowiązkowe ubezpieczenie OC powstało, aby osoby ranne w wypadkach i kierowcy, których samochody zostały uszkodzone w stłuczkach, otrzymali odszkodowanie za poniesione straty fizyczne i materialne, nawet jeśli sprawca pod względem finansowym ledwo wiąże koniec z końcem. 

OC komunikacyjne kupuje się zwykle raz w roku. Zakres ubezpieczenia OC jest regulowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, więc zbędne jest jego analizowanie jak w przypadku różnych wariantów autocasco i assistance. Wybór OC komunikacyjnego wydaje się zatem banalnie prosty, bo wszyscy mówią, żeby kierować się wyłącznie ceną, ale:

firmy ubezpieczeniowe walczą o klientów rabatami przyznawanymi poza systemem zniżek za bezszkodową jazdę. Wśród rabatów jest np. obniżka ceny ubezpieczenia mieszkania u tego samego ubezpieczyciela,

kierowcom oferowane są promocyjne pakiety OC + AC, OC + assistance czy OC + AC + ASS. Aby wybrać najlepszy pakiet ubezpieczeń z OC komunikacyjnym, trzeba porównać zakresy ochrony ubezpieczeń uzupełniających,

w umowie ubezpieczenia OC znajdziesz także wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa albo odmawia wypłaty odszkodowania, albo realizuje je – ale od ubezpieczonego żąda zwrotu tych pieniędzy,

kierowcom przed podpisaniem umowy zdarza się pomijać warunki wypowiedzenia OC komunikacyjnego. W efekcie brakuje im wiedzy o rezygnacji z OC, kiedy np. znajdą korzystniejszą ofertę u konkurencji.

W efekcie okazuje się, że na zakupie ubezpieczenia OC komunikacyjnego możesz zarówno dużo zyskać, jak i sporo stracić, wybierając pierwszą znalezioną ofertę bez porównywania jej z innymi.

Zakres ubezpieczenia OC

Art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, że firma ubezpieczeniowa wypłaca pieniądze, jeśli posiadacz lub kierujący pojazdem są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu szkodę. Szkoda może być następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo dotyczyć mienia – jego utraty, uszkodzenia, zniszczenia.

Zakres OC komunikacyjnego obejmuje także szkody wyrządzone podczas i w związku z wsiadaniem do pojazdu mechanicznego i wysiadaniem z niego, załadowywaniem go bądź rozładowywaniem, zatrzymaniem lub postojem. Ubezpieczenie OC działa niezależnie od tego, czy sprawcą szkody jest ubezpieczony właściciel auta, czy jego dziecko mające prawo jazdy, czy sąsiad.

Pod kilkoma warunkami. 

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC podaje np. art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. O ile firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowania za szkody wyrządzone nawet w efekcie rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, o tyle w niektórych sytuacjach albo odmówi wypłaty odszkodowania, albo będzie żądać zwrotu poniesionych kosztów od ubezpieczonego.

Jakich szkód nie obejmuje ubezpieczenie OC?

Szkód materialnych takich jak utrata gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów 

i zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych 

i zbliżonych, 

szkód powstałych w przewożonych za opłatą ładunkach, bagażach i przesyłkach, chyba że odpowiedzialność za szkodę ponosi samochód inny niż przewożący te rzeczy, 

szkód polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska, 

szkód powstałych między pojazdami mechanicznymi tego samego właściciela, 

szkód w mieniu właściciela spowodowanych przez kierowcę. 

Za wyżej wymienione szkody firma ubezpieczeniowa nie wypłaci ani grosza z ubezpieczenia OC. Istnieją jednak zdarzenia, w których osoby poszkodowane otrzymają odszkodowanie, ale TU będzie żądało zwrotu pieniędzy od sprawcy.

 

 Kiedy ubezpieczyciel żąda zwrotu odszkodowania od sprawcy?

Kiedy sprawca kolizji czy wypadku kierował pojazdem pochodzącym ze źródła przestępczego, 

gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zidentyfikowany w późniejszym czasie dzięki świadkom czy nagraniom z monitoringu, 

gdy kierowca wyrządził szkodę umyślnie, pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych i zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

kiedy kierujący pojazdem nie miał do tego żadnych uprawnień (czyli prawa jazdy). Wyjątkiem jest ratowanie życia ludzkiego, mienia, pościg za uciekającym przestępcą.

pl_PLPolish
pl_PLPolish