Zgodnie z przepisami ubezpieczenie OC dla właściciela samochodu to polisa obowiązkowa i musi być zawarta na każde posiadane przez daną osobę auto. Zawierana jest zwykle na 12 miesięcy. Po tym czasie należy ją odnowić, choć umowę można podpisać z inną firmą. Czy w takim razie możesz w ogóle wypowiedzieć taką umowę ubezpieczenia? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach i w jakim czasie można to zrobić?

Kiedy można rozwiązać umowę ubezpieczenia OC?

Umowa ubezpieczenia OC musi być aktywna, jeśli masz zarejestrowany i zdolny do poruszania się po drogach samochód, nawet jeśli stoi 3 miesiące w garażu przy domu. Gdy upływa termin jednego ubezpieczenia, musisz natychmiast zawrzeć kolejne, najpóźniej z datą następującą po dacie wygaśnięcia wcześniejszej umowy.

Nawet 1 dzień przerwy między kolejnymi umowami grozi karami finansowymi nakładanymi przez UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W jakich sytuacjach można zatem wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC dla kierowcy?

 • Gdy umowa ubezpieczenia OC dobiega końca, a nową umowę chcesz podpisać z inną firmą ubezpieczeniową. Przed końcem okresu ochrony złóż wypowiedzenie w formie pisemnej w siedzibie ubezpieczyciela, wyślij je pocztą lub e-mailem, aby umowa została rozwiązana.
 • Gdy firma ubezpieczeniowa automatycznie przedłużyła umowę ubezpieczenia, lecz wcześniej właściciel pojazdu zdążył podpisać umowę z inną firmą. Automatycznie przedłużoną umowę można wypowiedzieć niemalże bez żadnych konsekwencji, pod warunkiem dotrzymania obowiązujących terminów.
 • Rezygnację z OC można złożyć tuż po jego zawarciu, oczywiście pod warunkiem podpisania umowy ubezpieczenia OC w innej firmie.
 • Po zakupie auta z drugiej ręki można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC dotychczasowego właściciela samochodu. Nabywca pojazdu może wypowiedzieć OC zbywcy auta w dowolnym momencie. Następnie zawiera nową umowę – a sprzedawca pojazdu otrzymuje zwrot nie wykorzystanej składki.
 • Po kradzieży pojazdu. Potrzebujesz wówczas zaświadczenia z policji. Na tej podstawie towarzystwo odstępuje od umowy i rozlicza niewykorzystaną składkę.
 • Po szkodzie całkowitej, czyli takiej, której naprawa przekracza 70% wartości samochodu. Jeżeli auto zostaje całkowicie zniszczone, uszkodzone lub zezłomowane, to po przedstawieniu odpowiednich dokumentów można rozwiązać umowę.

Sposób przeprowadzenia oceny ryzyka odbywa się w sposób indywidualny. W efekcie – towarzystwa ubezpieczeniowe mają różne ceny OC.

Terminy składania wypowiedzenia OC

Zależnie od sytuacji, która stanowi podstawę do wypowiedzenia OC, obowiązują nieco inne terminy składania wypowiedzeń OC.

 • Zbliżający się koniec umowy ubezpieczenia – najpóźniej na dzień przed końcem obowiązującej ochrony ubezpieczeniowej.
 • Automatyczne przedłużenie poprzedniej umowy – jak najszybciej, ponieważ za każdy dzień obowiązującej ochrony trzeba zapłacić ubezpieczycielowi.
 • Zawarcie nowej umowy ubezpieczenia – 30 dni od momentu jej zawarcia. Po tym czasie rezygnacja nie będzie możliwa. Wypowiedzenie nie będzie skuteczne również, jeżeli w okresie 30 dni dojdzie do np. kolizji i konieczna będzie wypłata z ubezpieczenia OC sprawcy.
 • Kupienie auta z polisą – wypowiedzenie można złożyć w dowolnym momencie. W wypowiedzeniu można określić datę, z którą ma nastąpić wygaśnięcie ochrony.
 • Kradzież pojazdu – w pierwszej kolejności należy wyrejestrować pojazd w wydziale komunikacji właściwego urzędu, a następnie złożyć wypowiedzenie w towarzystwie ubezpieczeniowym. Składka powinna być zwrócona za każdy dzień liczony od dnia wyrejestrowania w urzędzie.
 • Zniszczenie lub zezłomowanie pojazdu – jak wyżej, najpierw wyrejestrowanie, a potem wypowiedzenie.

Jakich dokumentów potrzebujesz do wypowiedzenia OC?

Przy składaniu wypowiedzenia umowy OC potrzebne są różnorodne dokumenty. Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w formie pisemnej musi mieć odręczny podpis ubezpieczonej osoby.

Jeżeli wypowiedzenie nie będzie poprawnie sformułowane lub odpowiednio uzasadnione z prawnego punktu widzenia, firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić rozwiązania umowy.

We wniosku trzeba podać numer polisy, która jest wypowiadana. To najważniejszy numer identyfikacyjny. W niektórych okolicznościach konieczne jest również przedstawienie zaświadczenia z policji, punktu złomowania i wydziału komunikacyjnego o wyrejestrowaniu auta.

Jakie są konsekwencje złożenia wypowiedzenia OC po terminie?

Jeśli nie dotrzymasz podanych wyżej terminów wypowiedzenia OC, firma ubezpieczeniowa będzie wymagać pokrycia całości lub części kosztów zawartego ubezpieczenia. W niektórych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe rozliczy wyłącznie te dni, w których obowiązywała umowa. Za pozostałe dni zostanie zwrócona składka.

Niestety TU może wymagać opłacenia całkowitego kosztu rocznego ubezpieczenia, np. przy przekroczeniu 30 dni na odstąpienie od nowo zawartej umowy. Dlatego też przed rezygnacją z ubezpieczenia trzeba rozważyć wszelkie ograniczenia czasowe.

Umowę OC możesz wypowiedzieć z wielu powodów. Zrobisz to szybko i skutecznie, dlatego że formalności związane z rezygnacją z polisy są proste i nie wiążą się z zawiłymi procedurami. Musisz pamiętać jedynie o kilku kluczowych kwestiach, by nie ponieść dodatkowych kosztów.

W jakich przypadkach można złożyć wypowiedzenie umowy OC?

Jeśli chcesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe i wykupić nowe ubezpieczenie OC pojazdu u innego ubezpieczyciela, składasz wypowiedzenie aktualnej umowy przed zakończeniem terminu jej obowiązywania i kupujesz nową polisę w wybranym TU, najpóźniej w dniu zakończenia dotychczasowego ubezpieczenia. Co ważne, jeżeli nie wypowiesz poprzedniej polisy OC, ochrona w jej zakresie przedłuży się automatycznie, a Ty zapłacisz dodatkową składkę.

Umowę OC możesz wypowiedzieć również w sytuacji, gdy wykupisz nową polisę OC w innym TU i zapomnisz o wypowiedzeniu poprzedniej. Jeśli Twoja wcześniejsza polisa wznowiła się automatycznie, trzeba jak najszybciej ją wypowiedzieć. Niestety w takiej sytuacji konieczne okaże się uregulowanie części składki, która należała się odpowiedniemu TU za okres od wznowienia polisy do złożenia wypowiedzenia. Składka obejmuje każdy dzień ochrony.

Jeżeli kupisz używany pojazd z polisą OC, ale chcesz zmienić TU, masz prawo wypowiedzieć umowę zawartą przez poprzedniego właściciela. W takiej sytuacji możesz złożyć wypowiedzenie w dowolnym czasie i wskazać w dokumencie datę zakończenia ochrony. Zwrot niewykorzystanej składki uzyska poprzedni właściciel pojazdu. Pamiętaj, by nową polisę OC kupić najpóźniej w dniu zakończenia ochrony z poprzedniej polisy.

Wypowiedzenie umowy OC – wymogi formalne
Planujesz wykupić nową polisę i zrezygnować z dotychczasowej? Wypowiedzenie umowy OC jest bardzo proste. Dokument sporządzony w tym celu zawsze musi mieć formę pisemną (być napisany odręcznie lub na komputerze), opatrzoną własnoręcznym podpisem (Twoim i współwłaścicieli pojazdu, jeśli dzielisz z kimś własność).

Jakie dane powinny znaleźć się w wypowiedzeniu umowy OC
Najważniejsze informacje w wypowiedzeniu OC to:

Twoje imię, nazwisko, adres zamieszkania (jeśli są inni właściciele, ich również dopisujesz w dokumencie);
nazwa i adres TU (towarzystwa ubezpieczeniowego);
numer wypowiadanej polisy OC;
dane pojazdu – numer rejestracyjny, marka i model auta;
powód wypowiedzenia wraz numerem artykułu z ustawy (informacje na temat podstawy prawnej znajdziesz poniżej);
odręczny podpis wszystkich właścicieli auta.
Pamiętaj, że bez własnoręcznego podpisu cały dokument okaże się nieważny, dlatego nie można zapomnieć o tym istotnym elemencie.

Podstawa prawna
W wypowiedzeniu OC trzeba zamieścić informację na temat podstawy prawnej składania dokumentu. To kolejny istotny wymóg, którego nie należy pomijać. Wszystkie rezygnacje z umów OC opierają się o zapisy Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i jej poszczególne artykuły:

28 – jeżeli kończy się umowa zawarta rok temu;
28a – gdy posiadasz dwie polisy OC zawarte na ten sam okres;
31 – jeśli kupiłeś samochód z polisą po poprzednim właścicielu.
Co ważne, jeżeli całkowicie utraciłeś swój pojazd, na przykład sprzedałeś go, został skradziony albo całkowicie zniszczony w wyniku wypadku, nie musisz przekazywać swojemu TU wypowiedzenia umowy OC. Wystarczy, że przedstawisz ubezpieczycielowi odpowiedni dowód na utratę pojazdu – np. zaświadczenie o jego wyrejestrowaniu.

Wypowiedzenie umowy OC – przykładowy wzór
Jeśli z jakiegoś powodu zamierzasz wypowiedzieć umowę OC, możesz zastosować następującą formułę, uwzględniającą wszelkie niezbędne kwestie:

Nazwa i adres ubezpieczyciela Miejscowość, data

…………………………………………… …………………………..

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Na podstawie art. (wpisz numer odpowiedniego artykułu) ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm), wypowiadam umowę odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, potwierdzoną polisą ubezpieczeniową o numerze: (wstaw numer polisy).

Dane właściciela/właścicieli (imię, nazwisko, adres zamieszkania):

Dane samochodu (marka, model i numer rejestracyjny):

Odręczny podpis

Aktualne wzory wypowiedzenia OC znajdziesz też na stronach poszczególnych ubezpieczycieli, lecz pod względem zawartości nie odbiegają one od wyżej podanego przykładu, dlatego, jeśli zależy Ci na czasie albo na tym, by szybciej wykupić najtańsze OC na rynku, warto z niego skorzystać.

Jak i gdzie złożyć wypowiedzenie polisy OC?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC możesz dostarczyć listem poleconym na adres wskazany przez Twojego ubezpieczyciela albo złożyć w wybranym oddziale danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Dokumenty masz szansę również przekazać dowolnemu agentowi ubezpieczeń, sprzedającemu polisy konkretnego TU. Umowę OC wypowiesz także wysyłając na odpowiedni adres e-mail wiadomość ze skanem podpisanego dokumentu w załączniku.

Termin złożenia wypowiedzenia umowy OC

Aby sprawnie i skutecznie wypowiedzieć umowę OC, wyślij lub dostarcz osobiście dokument do towarzystwa ubezpieczeniowego we właściwym terminie. W zależności od powodu, dla jakiego zamierzasz rozwiązać umowę, obowiązują różne warunki:

 • dla polisy kupionej w ubiegłym roku termin złożenia wypowiedzenia umowy OC to najpóźniej 1 dzień przed końcem okresu, na jaki została zawarta;
 • w przypadku ubezpieczenia po poprzednim właścicielu pojazdu wypowiedzenie umowy OC możesz złożyć w dowolnym momencie trwania umowy;
 • jeśli posiadasz podwójne OC, masz prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć polisę, która przedłużyła się automatycznie na kolejny rok.
 • Pamiętaj, by zachować potwierdzenie złożenia dokumentu z datą wpływu. Obecna umowa OC będzie chronić Ciebie i Twój pojazd do końca okresu obowiązywania, nawet gdy wypowiesz ją znacznie wcześniej

Dlaczego warto wypowiedzieć umowę OC poprzedniego właściciela?

Jeśli kupisz nowy pojazd, wypowiedzenie umowy OC dotychczasowego właściciela okaże się korzystnym rozwiązaniem, dlatego że wówczas możesz samodzielnie dobrać polisę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb, oczekiwań i możliwości finansowych. Nie musisz zatem zdawać się na wybór swojego poprzednika – wyszukaj i porównaj najciekawsze oferty, skorzystaj z darmowego kalkulatora najtańszego OC AC, by wykupić polisę najlepiej dostosowaną do Twojej indywidualnej sytuacji.

Wypowiedzenie umowy OC to prosta sprawa. Wystarczy, że zapamiętasz o umieszczeniu w dokumencie wszystkich najważniejszych danych odnośnie polisy, właściciela samochodu i samego pojazdu, wybierzesz właściwą podstawę prawną, a całość opatrzysz odręcznym podpisem. Bez niego dokument będzie nieważny. Aby nie płacić wysokich kar pieniężnych za przerwanie ochrony OC, najpóźniej w dniu końca umowy wybierz nowego ubezpieczyciela i uniknij przykrych konsekwencji związanych z brakiem ważnej polisy ubezpieczeniowej.

Podsumowanie wypowiedzenia OC krok po kroku

 • Umowę ubezpieczenia OC można wypowiedzieć, kiedy: zbliża się termin jej wygaśnięcia; ubezpieczenie zostało automatycznie przedłużone mimo zawartej umowy z inną firmą; nie minęło 30 dni od zawarcia umowy OC; kierowca kupił używane auto z OC; samochód został skradziony; auto zostało zniszczone (wystąpiła szkoda całkowita) lub zezłomowane.
 • Niezależnie od tego, jaką drogą wyślesz wypowiedzenie OC, dokument musi mieć Twój własnoręczny podpis. Chcesz wysłać umowę e-mailem? Nie ma problemu, firmy ubezpieczeniowe wręcz do tego zachęcają, ale musisz wydrukować dokument i go podpisać, a dopiero potem wysłać skan.
 • Wypowiedzenie OC musi zawierać podstawę prawną.
 • W niektórych sytuacjach wymagane jest dołączenie np. zaświadczenia o kradzieży auta lub jego zezłomowaniu.
 • Wypowiedzenie złożone po terminie albo nie zostanie uznane, albo firma ubezpieczeniowa będzie wymagała uregulowania części lub całości składek OC. Innymi słowy – nie zwróci pieniędzy za niewykorzystany okres.
pl_PLPolski
pl_PLPolski